O nás

Spolek sdružuje přátele krkonošské přírody a ve spolupráci se Správou KRNAP organizuje a podporuje jejich činnost. Předmětem práce spolku je ochrana přírody a krajiny, prosazování a ochrana profesních a veřejných zájmů, materiální podpora svých členů při výkonu spolkové činností a spolupráce s veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty v oblasti ochrany přírody a krajiny. Spolek se zabývá i vzděláváním a výchovnou činností, zejména environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou.

Spolek podporuje činnost dobrovolných strážců přírody na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma a odborně spolupřipravuje adepty na nové strážce přírody pro zkoušky před orgánem ochrany přírody.